Kinh doanh thương mại

 

 

Chúng tôi chuyên kinh doanh & xuất nhập khẩu ủy thác chủ yếu vào các ngành sau đây :

– Xuất nhập khẩu uỷ thác của máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu.

– Xuất nhập khẩu ủy thác hóa chất, thực phẩm, đóng gói, điện tử, …

– Nhập khẩu tạm thời và tái xuất để sửa chữa.

– Tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị, vật liệu, ….

– Chấp nhận để làm cho các nhà thầu phụ và cho một số tổ chức.

– Xuất khẩu & nhập khẩu tất cả các lọai hàng hóa

– Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.